ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Настоящите Общи условия уреждат всички права и задължения на „МДВ Профешънал Едюкейшън” ЕООД, от една страна, и неговите клиенти, от друга страна, и са неразделна част от сключения между страните договор за предоставяне на услуги за професионално обучение и учебни материали. Общите условия се прилагат и в случаите, когато е издадена само фактура, приемателно-предавателен протокол и/или други документи, които удостоверяват сключването, изпълнението и прекратяването на договорните отношения между страните.

С подписването на договор за предоставяне на услуги за професионално обучение и учебни материали. Общите условия се прилагат и в случаите, когато е издадена само фактура, приемател, приемателно-предавателен протокол и/или други документи, които удостоверяват възникването на договорни отношения между страните, както и с плащането на фактура, клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

В случай че отделни клаузи на Общите условия противоречат на разпоредби от сключен между страните договор за предоставяне на услуги за професионално обучение и учебни материали, прилагат се съответните разпоредби на договора.

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. За целите на тези Общи условия:

1.1. „МДВ” е МДВ Профешънaл Едюкейшън ЕООД, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 175253965. МДВ е доставчик на услуги за професионално образование и обучение и курсове за обучение, както и единствен доставчик на BPP International Limited („BPP“) за територията на Република България на курсове за обучение „лице в лице” и единствен дистрибутор на учебни материали на BPP (книги и други учебни материали, както в печатна, така и в електронна форма за професионална квалификация и обучение) и продуктовата гама OCR Course и OCR Live Course за територията на Република България.

1.2. „КЛИЕНТ” е всяко физическо или юридическо лице, независимо от правно-организационната му форма, едноличен търговец, неперсонифицирано образувание, неправителствена организация, фондация, държавно учреждение или организация на бюджетна издръжка (министерство, агенция, комисия и т.н.), кметства и други общински органи, посолства и др., което влиза в договорни отношения с МДВ във връзка с предоставянето на услуги за професионално обучение и учебни материали.

2. „Курс“ означава курс или друг модул на обучение, поръчан от Клиента и доставен от МДВ.

3. „Онлайн курс“ означава курс, при който са предвидени обучение и/или учебни материали чрез интернет базирано приложение.

4. „Курсист“ означава всеки служител на клиента, който е записан и участва в даден курс.
5. „Поръчка“ означава резервиране за курсист, който ще посещава курс и, когато е приложимо, искане за закупуване на учебни материали.

6. „Права на интелектуална собственост“ означава всички права върху интелектуална собственост, включително, но не само, патенти, търговски марки, марки за услуги, права (регистрирани или нерегистрирани) върху всякакви дизайни, заявления за всяко от гореспоменатите, търговски или бизнес имена, авторски права (включително правата върху компютърен софтуер) и топографски права, ноу-хау, секретни формули и процеси, списъци на доставчици и клиенти и други фирмени знания и информация, имена на интернет домейни, права, защитаващи положителна репутация и добро име, права върху бази данни (включително правата на екстракция) и всички права и форми на защита от подобен вид на някое от изброените по-горе, или с равностоен ефект, навсякъде по света и всички права по лицензии и съгласия, по отношение, на което и да е от правата и форми на защита, посочени в това определение.

7. МДВ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation). МДВ гарантира, че информацията, получена от клиента във връзка с възникването на договорни отношения между страните, е защитена от нерегламентиран достъп и може да бъде използвана единствено за целите на изпълнение на сключения договор, респ. за други цели, в т.ч. и маркетингови – при получено изрично съгласие от субекта на личните данни.

8. МДВ си запазва правото да променя без предварително уведомление настоящите Общи условия, когато това не е в противоречие с действащото законодателство или конкретно споразумение по сключен от МДВ договор.
Настоящите Общи условия са достъпни на www.mdvtraining.bg/useful-links/general-terms/ и клиентът се задължава периодично самостоятелно да се информира за промени в тях. При промени в Общите условия МДВ ще уведоми клиентите си по подходящ начин чрез съобщение на интернет страницата си www.mdvtraining.bg

9. Настоящите Общи условия се прилагат и за договори, сключени между МДВ и клиенти, преди датата на влизането им в сила.

10. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство, независимо от седалището или местожителството на страните.

 

ІІ. ВЪЗЛАГАНЕ И ПОРЪЧКИ

1. Писмената оферта, изготвена от МДВ, след писмено запитване от Клиента, е обвързваща за Клиента, само след като Офертата е потвърдена писмено от Клиента.

2. За валидно направена поръчка се приема и попълнена Бланка за регистрация за обучение, утвърдена от МДВ, и съдържаща най-малко следната информация: име на участник, курс и дата, от която да бъде записан и дата на подписване и подпис на оторизирано лице.

 

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

1. Клиентът се задължава:
1.1. да гарантира, че той (в качеството си на индивидуален участник) или курсистите (записани от него служители) са свободни и могат да участват в курсовете, за които са потвърдени поръчки;
1.2. да осигури всеки курсист да е информиран, че личните му данни могат да се разменят между страните и между МДВ и BPP International Limited, и да осигури съгласието на всеки курсист за такова прехвърляне чрез попълване и подписване от всеки бъдещ курсист на формуляр за съгласие за защита на лични данни Клиентът е задължен да предостави на МДВ всички формуляри за съгласие за защита на лични данни, подадени от курсистите до него, в рамките на 10 (десет) работни дни от потвърждаването на Поръчката.

2. Клиентът се съгласява, че когато даден курсист грубо нарушава учебната дисциплина по време на курсовете, същият може да бъде отстранен от всеки курс след предварително уведомяване на Клиента от МДВ и в случай, че в еднодневен срок след уведомяването не настъпи промяна в поведението на курсиста. В случай на отстраняване на курсист по посочените причини, МДВ не носи отговорност пред клиента и/или курсиста за загуби, вреди или други, претърпени от клиента и/или курсиста поради отстраняването.

3. В случай, че курсист откаже да подпише формуляр за съгласие за защита на лични данни, Клиентът няма да заплаща възнаграждение, такса или разноски на МДВ за отказалия курсист и той няма да участва в курса или обучението.

 

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МДВ

1. МДВ са задължава да осигури преподаватели, които притежават необходимите знания и умения, и са достатъчно квалифицирани, за да водят курсовете, като има право по всяко време да замени всеки преподавател с друго лице, което МДВ по свое усмотрение смята за подходящо квалифицирано, за да проведе съответния курс или обучение.

2. МДВ гарантира, че той има право да предоставя учебни материали и че използването от страна на клиента на учебните материали в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост на трето лице.

3. В случай, че МДВ прецени участието на някой курсист в курсовете като нежелателно, той е длъжен да уведоми Клиента незабавно за това. Ако съответният курсист бъде отстранен от участие в курсовете след такова предложение от МДВ и писмено съгласие на Клиента, МДВ възстановява незабавно на Клиента всички направени и неизползвани плащания за съответния курсист.

 

V. УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

1. Учебните материали се доставят на адреса за доставка, посочен в поръчката, на съответната дата на започване на Курса или преди нея.

2. МДВ е задължен да уведоми своевременно Клиента за всички очаквани закъснения или промени на датата на доставка.
3. МДВ не носи отговорност за загуби, разходи, щети или разноски, причинени пряко или косвено от забавяне на доставката на учебни материали.

4. МДВ гарантира, че учебните материали са подходящо опаковани по начин, който да осигури достигането им до съответния адрес за доставка в добро състояние.

5. Рискът от повреда или загуба на учебни материали, или на каквито и да било физически носители, на които учебните материали се съхраняват, преминава от МДВ върху Клиента при доставката, а правото на собственост върху учебните материали преминава върху Клиента при получаване от МДВ на плащане на всички суми в пълен размер, дължими от клиента за учебните материали.

 

VІ. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Всички права на интелектуална собственост остават в правомощията на страната, на която принадлежат и всички подобрения и промени в правата на интелектуална собственост ще бъдат прехвърлени на собственика на съответните предшестващи права на интелектуална собственост. Клиентът не получава права върху интелектуална собственост или друг интерес, право на собственост или каквото и да е друго право върху курсовете или учебните материали (включително върху всички допълнителни услуги и допълнителни материали) или част от тях, освен ако с писмен договор между страните това е изрично предвидено.

2. С изпълнение на поръчката или договора МДВ предоставя на Клиента и на всеки съответен курсист непрехвърляем, неизключителен лиценз за използване на учебните материали и всички допълнителни материали по време на обучението с цел да се позволи на курсиста да участва в курса, в който е записан в съответствие с поръчката или договора, и да използва материалите за образователни цели. За избягване на съмнение, клиентът няма право да предоставя учебните материали или всякакви допълнителни материали на никой друг свой служител или на друго лице, което не е записано в съответния курс.

 

VІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Клиентът заплаща на МДВ таксите за обучение и цените на учебните материали, посочени в Поръчката, в съответствие с условията, определени в този раздел.

2. Фактурите включват дължимите такси, като посочват всяка от таксите за курсовете и цената на учебните материали, предоставени от МДВ, и се изпращат на Kлиента след потвърждаването на поръчките.

3. Клиентът следва да заплати всички такси и други суми, дължими по силата на своята поръчка или договор в пълен размер в 30-дневен срок, считано от датата на приемане на фактурата, но не по-късно от 5 дни преди започване на съответния курс или доставката на поръчаните учебни материали.

4. Всяко оспорване на фактура и/или такси следва да се съобщи на МДВ в 7-дневен срок от получаването на фактурата от клиента. В случай, че в посочения срок клиентът не направи възражения и/или оспорване, фактурата се счита за приета от клиента.
5. Клиентът се задължава да извършва плащанията по поръчката или сключения договор чрез банков превод по следната банкова сметка на МДВ:
DSK BANK BG30STSA93000023849619

6. Таксите и всички допълнителни такси, дължими по силата на поръчката или договора не включват ДДС. Клиентът заплаща ДДС в допълнение към таксите, така както е посочено във фактурата, издадена от МДВ.

7. При забава за плащане на каквито и да било суми, дължими от него по силата на поръчката или договора, клиентът дължи неустойка за забава, равна на 0,1% (нула цяло и един процент) върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от размера на общата дължима сума. Тази разпоредба не ограничава по никакъв начин и се прилага в допълнение към правата и средствата за защита, с които изправната страна разполага по силата на закона.

8. При забава за плащане на фактура МДВ може също така, изцяло по своя преценка:
8.1. да преустанови предоставянето на курсове и/или допълнителни услуги, ако клиентът не плати след отправяне на 14-дневно писмено предизвестие за това;
8.2. да откаже участието на курсисти в курса, за които не е платено, след изтичане на указаните срокове;
8.3. да прекрати предоставените лицензии и откаже да предоставя всякакви учебни материали и/или допълнителни материали и учебни материали и/или допълнителни материали, които са били изпратени, и поиска връщането им. Същото се отнася само за лицензиите и материалите, за които не е извършено плащане от клиента при условията за плащане и анулиране.

 

VІІІ. АНУЛИРАНЕ

1. В случай, че клиентът желае да анулира определена поръчка или част от нея, той има право да го направи при спазване на условията на поръчката или договора, като заплати таксите и разходите по анулирането, ако възникнат такива. В случай на възникване на разходи, същите следва да бъдат надлежно удостоверени от МДВ. В противен случай, клиентът не дължи тяхното заплащане.

2. При невъзможност за провеждане на някой от курсовете, МДВ може да го отмени или отложи, като е задължен да уведоми клиента незабавно за това. В този случай МДВ трябва да предложи на клиента или съответния курсист (и) (според случая) разумно подходящ алтернативен курс или дата за съответния курс, а ако клиентът не приеме такава алтернатива или МДВ не е в състояние да направи такова алтернативно предложение, МДВ се задължава:
2.1. да възстанови на клиента получените от него такси (ако има такива) за анулирания или отложения курс заедно с цената, платена за всички съответни учебни материали, като клиентът се задължава да върне всички тези учебни материали в 7-дневен срок от възстановяването на платената за тях цена; или
2.2. ако няма такива такси или цената все още не е получена или, ако е получена и клиентът предпочита, да предостави кредитно известие на клиента за пълно уреждане на възстановяването на тези такси и цена.

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Потвърдена поръчка или сключен договор могат да бъдат прекратени от всяка от страните с 30-дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна, само когато последната наруши поръчката или договора, освен ако това нарушение бъде отстранено в срока на предизвестието.

2. МДВ има право да прекрати поръчката или договора, ако клиентът не плати неоспорена фактура в срок от повече от 60 (шестдесет) дни след съответната дата на падежа.

3. При прекратяване на сключен договор или поръчка, независимо от причината, клиентът трябва незабавно да плати на МДВ всички неплатени фактури и всички лихви по отношение на всеки курс и допълнителни услуги и всички учебни материали и допълнителни материали, доставени от МДВ. Когато не е представена фактура, МДВ е длъжен да представи фактура, която се заплаща от клиента в съответствие с условията на плащане.

4. При прекратяване на сключен договор или поръчка, независимо от причината, МДВ трябва незабавно да възстанови на Клиента всички висящи невъзстановени суми за курсове и учебни материали, подлежащи на възстановяване, ако има такива.

5. При прекратяване на сключен договор или поръчка, лицензът предоставен на клиента съгласно условията за интелектуална собственост се прекратява.

 

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

1. Клиентът и МДВ ще третират като конфиденциална информацията, получена от другата страна по сключен договор, като ще защитават тази конфиденциална информация и без предварителното писмено съгласие на другата страна няма да предоставят, разкриват или използват тази информация, освен за целите на сключения договор. Съдържанието на сключения договор и на документите, посочени в него, представляват конфиденциална информация.

2. Страните могат да предоставят поверителна информация на:
2.1. собствени служители, агенти и разрешени подизпълнители на страните, които трябва да я знаят с оглед изпълнение на взаимните задължения на страните;
2.2. одиторите на страните, професионални съветници, митници и всяко друго лице, което по закон или подзаконова разпоредба има право да поиска и да получи тази информация (включително регулатор).

 

ХІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТНОСТ

1. Всички спорове между страните, произтичащи от или свързани с изпълнението на задълженията си по настоящите Общи условия, сключен договор или одобрена поръчка, ще се уреждат от българското право и пред компетентния български съд.

 

Полезна допълнителна информация:

https://mdvtraining.bg/политика-за-изпо…на-бисквитки-mdv/

https://mdvtraining.bg/useful-links/general-terms/privacy-mdv/