ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Декларация за поверителност съдържа задължителната информация относно събирането на лични данни от МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД, включително чрез нашия интернет сайт http://mdvtraining.bg/, обработването и съхраняването им, както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.

МДВ ПРОФЕШЪНАЛ ЕДЮКЕЙШЪН ЕООД СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ВИЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:
 •  управление на човешките ресурси;
 • преговори и подготовка за сключване на договор, сключване и изпълнение на договор с контрагенти и обучаващи се;
 • предоставяне на стипендии за обучение;
 • издаване на дубликати на загубени и унищожени документи, които удостоверяват наличието на професионална квалификация;
 • предоставяне на поискана от Вас информация;
 • маркетингови цели – изпращане на информационни съобщения, включително такива с рекламен характер;
 • подобряване и индивидуализиране на услугите от нашия сайт, информация за организирани от нас обучения, дни на отворени врати, приемни дни за кандидатстване и други събития, които могат да са от интерес за Вас.

Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

ЛИЧНИ ДАННИ НА НАСТОЯЩИ И БИВШИ СЛУЖИТЕЛИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Цел: спазване на трудовия договор и изискванията на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство, изплащане на заплати, възнаграждения, обезщетения.

Основание за обработването: Изпълнение на законово задължение: Кодекс на труда; Кодекс за социално осигуряване; Закон за здравното осигуряване; Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Изпълнение на договорно задължение: Трудови договори с персонала. Съгласие на субекта – за изплащане на възнаграждения и обезщетения по банков път.

Срок: трудов договор, заповеди за назначаване, преназначаване и прекратяване на трудовия договор, заповеди за ползване на неплатен отпуск до 30 дни годишно, ведомости за заплати, както и други документи, въз основа на които може да се установи трудов/осигурителен стаж – 50 години, считано от 1-ви януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; болнични листове и други документи – 3 години, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, в която са издадени; счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1-ви януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; данни за регистриране на трудови злополуки – 5 години от датата на регистрацията.

ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

Цел: да се подберат и назначат на работа на определени позиции, кадрово обезпечение на дейностите на дружеството.

Основание за обработването: Съгласие на субекта.

Срок – 6 месеца или до оттегляне на съгласието, ако е оттеглено преди изтичане на този срок.

ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

Цел: изпълнение на сключения договор и изискванията на данъчното и осигурителното законодателство.

Основание за обработването: Законово задължение – КСО, ЗДДФЛ, Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Договор – сключения граждански договор. Съгласие на субекта – за фото- и видеоматериали, в които участват.

Срок – 10 години, считано от 1-ви януари на годината, следваща прекратяването на договора, респ. до оттегляне на даденото съгласие.

ЛИЧНИ ДАННИ НА НАСТОЯЩИ И БИВШИ КУРСИСТИ (ОБУЧАВАЩИ СЕ)

Цел: да се предостави услугата по обучение и доставката на учебни материали; да се обезпечи нормалното и законосъобразно протичане на обучителния процес; да се издават дубликати на загубени и унищожени документи, които удостоверяват наличието на професионална квалификация; маркетингови цели – изпращане на информационни съобщения, включително такива с рекламен характер.

Основание за обработването: Законово задължение – Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години и приложенията към нея и Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Договор – сключения договор за предоставяне на услуги по професионално обучение и доставка на учебни материали. Съгласие от курсистите за фото- и видеоматериали, в които участват, за изпращане на информационни съобщения, включително такива с рекламен характер и когато договорът е сключен с техния работодател.

Срок – 10 години, считано от 1-ви януари на годината, следваща прекратяването на договора; 50 години, считано от датата на издаването им – за свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение – съгласно Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години и приложенията към нея. Оттегляне на даденото съгласие – за фото- и видеоматериали и за изпращане на информационни съобщения, включително такива с рекламен характер.

ЛИЧНИ ДАННИ НА КОНТРАГЕНТИ/ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

Цел: да бъдат идентифицирани правилно и да бъдат изпълнени задълженията по договорите с тях.

Основание за обработването: Договор.

Срок – 6 години съгласно чл. 110 от Закона за задълженията и договорите във връзка със защитата на правата и интересите на дружеството при евентуални спорове.

ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦА, КАНДИДАТСТВАЛИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Цел: подбор и определяне на лица, на които се отпускат стипендии за обучение.

Основание за обработването: Съгласие на лицето.

Срок: 6 месеца за кандидати, които не са одобрени за съответната стипендия или след одобряването им са се отказали от нея; до оттегляне на съгласието – за кандидати, които не са одобрени за съответната стипендия или след одобряването им са се отказали от нея; 6 години, считано от 1-ви януари на годината, следваща прекратяването на договора за предоставяне на стипендия – чл. 110 от Закона за задълженията и договорите във връзка със защитата на правата и интересите на дружеството при евентуални спорове; 50 години, считано от датата на издаването им – за свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение – съгласно Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години и приложенията към нея.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ НАШИЯ УЕБСАЙТ

Вие можете да разглеждате публичната част от съдържанието на нашия уебсайт без да въвеждате каквито и да било лични данни.
Възможно е на някоя от страниците на нашия уебсайт да Ви помолим да предоставите свои данни, за да Ви предоставим поискана от Вас услуга или информация или в случаите, когато желаете да се свържете с нас. Ние не събираме чрез нашия уебсайт каквато и да било финансова информация за Вас. Вие не сте длъжни да ни предоставите поисканата лична информация, но ако не го направите, МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД може да не е в състояние да Ви предостави поисканата услуга или информация.

ЧРЕЗ НАШИЯ ИНТЕРНЕТ САЙТ HTTPS://MDVTRAINING.BG/ МДВ ПРОФЕШЪНАЛ ЕДЮКЕЙШЪН ЕООД СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

имена, телефон за контакт и имейл – тези данни са необходими за сключването и изпълнението на договорите за обучение, за предоставяне на поискана от Вас информация, за участие в организирани от нас обучения, дни на отворени врати, приемни дни за кандидатстване и други събития. Чрез нашия интернет сайт https://mdvtraining.bg/ не се събират чувствителни данни;
информация относно използването от Ваша страна на нашия уебсайт и/или услуги – IP адрес, операционна система, браузър, заявки за търсения и разглеждано съдържание.

Личните данни се съхраняват до оттегляне на Вашето съгласие, освен ако няма друго основание, на което сме задължени или можем да продължим тяхното обработване.
МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ

В случай, че сме получили Вашето изрично съгласие за това, МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД може да използва предоставената от Вас информация, за да Ви предлага свои продукти и услуги, които считаме, че биха представлявали интерес за Вас – напр. за организирани от нас обучения, уебинари, дни на отворени врати, приемни дни за кандидатстване в нашите програми, за закупуване на учебни материали и други подобни. Вашето съгласие е доброволно и няма да Ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на такива промоционални и рекламни съобщения като се свържете с нас и ни уведомите по избран от Вас начин. Данните за контакт на МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД са посочени по-долу в настоящата Декларация, както и в раздел „Контакти“ на нашата уебстраница. Също така, всеки маркетингов мейл, изпратен от нас, съдържа „линк за отписване“, чрез който можете да заявите отказа си от получаването на такива съобщения. В случай, че изберете да се отпишете от получаването на подобни съобщения, МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД се задължава да изтрие данните за контакт с Вас от списъка на лицата, дали съгласие за получаване на промоционални и рекламни съобщения, не по-късно от 1 (един) работен ден от получаване на Вашия отказ.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

С цел предоставянето на персонализирани и адекватни услуги чрез нашия уебсайт и нашите услуги, МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД има нужда от технология за запаметяване и съхраняване на информация за използването им от Вас. Това става с помощта на т.нар. „бисквитки“. „Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. Те помагат на сайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на активността – информация за съдържанието, което сте разгледали и/или търсенията, които сте правили). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели – подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт и нашите услуги. Информацията, събрана посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с определено лице.

Целта на събирането на такава информация е подобряването и персонализирането на предоставяните от нас съдържание и услуги. тази информация се събира чрез т.нар. „бисквитки“. За да се запознаете по-подробно, моля, разгледайте нашата Политика за използване на бисквитки.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД не споделя, не продава, не предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор между Вас и МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД, или ако не сте дали изрично съгласие за това.

В определени случаи, ще е необходимо да предоставим личните данни на държавни регулаторни органи в изпълнение на наши законови задължения – напр. на НАП, ИА „Главна инспекция по труда“, Министерство на образованието и науката и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност.

В други случаи, лични данни могат да бъдат предоставени и на наши доверени доставчици – счетоводители, одитори и юридически съветници, във връзка със счетоводната отчетност на дейността ни, одита на финансовите ни отчети, задълженията ни към национални регулатори, правното ни обслужване и упражняване на законовите ни права във връзка с договорните ни отношения с Вас, организирането и провеждането на обучения и други събития. Всички доставчици на услуги са внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Те извършват обработка на Ваши лични данни само въз основа на нашите изрични указания и инструкции, с дължимата грижа и поверителност, при стриктно спазване на приетата от МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД политика за защита на личните данни.
МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.
Вашите лични данни не се съхраняват извън ЕС и Европейското икономическо пространство.

МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД следва строги процедури за сигурност при съхранение на Вашите лични данни, а също и за да ги предпазим от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите лични данни е наш приоритет, с който не правим никакви компромиси.

МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД прилага организационни, физически, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните данни и мониторинга на обработването на лични данни. Данните, които ни предоставяте онлайн, са защитени с криптирана връзка чрез използване на SSL сертификат. SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет. Личните данни се съхраняват в облачни дейта центрове, където са защитени с всички съвременни и подходящи за целта стандартни хардуерни и софтуерни средства за защита – защитни стени, антивирусни програми, криптиране на данните и др.

МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД се стреми постоянно да подобрява мерките за сигурност, които сме внедрили и прилагаме в нашата дейност и ги съобразяваме с най-съвременните технологии.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ДЕЦА

Защитата на личната неприкосновеност на децата е приоритет и от първостепенно значение за МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД. Нашият уебсайт не е предназначен за или умишлено насочен към деца на и под 16-годишна възраст.

ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 • да поискате информация за това дали съхраняваме Ваши лични данни, като в случай, че имаме такива – какви са тези данни, на какво основание и с каква цел ги обработваме и съхраняваме;
 • да поискате достъп до Вашите лични данни (т.нар. “заявка за достъп до данни”). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;
 • да поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас. МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД не коригира лични данни, когато те са събрани от публичен източник и съответстват напълно на публикуваните в този източник данни;
 • да поискате изтриване на Вашите лични данни (т.нар. „право да бъдеш забравен“). Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем без излишно забавяне всички или част от Вашите лични данни, ако не съществува основание за това да продължим да ги обработваме и съхраняваме. МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права;
 • да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели;
 • да поискате да изтрием или премахнем Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им съгласно предходната точка;
 • да възразите срещу автоматичното вземане на решения, ако се извършва такова, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране;
 • да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й;
 • да поискате прехвърляне на Вашите лични данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (т.нар. „право на преносимост на данните“). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат;
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие. Можете да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. Ако сте дали съгласие за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да го оттеглите относно този конкретен вид обработване. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването им за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго основание да продължим тази обработка;
 • да бъдете уведомени в случай на нарушение на сигурността на Вашите лични данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи. МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД ще Ви информира без излишно забавяне и по подходящ начин при установяване на такова нарушение, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, изпратете искане или уведомление в свободен текст по пощата или на e-mail: office@mdvtraining.bg, или на адрес: София 1504, ул. Шейново 7, офис МДВ, ет. Партер.

Имайте предвид, че е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за сигурност е да гарантира, че Вашите лични данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получат.

Упражняването на посочените по-горе права не изисква заплащането на такса от Ваша страна. Възможно е обаче да начислим административна такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или при повторяемост или прекомерност на исканията. При подобни обстоятелства е възможно също така да откажем да изпълним заявката.

МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД има отговорник за защита на данните, който съблюдава спазването на правилата, описани в тази Декларация, във вътрешните Правила за поверителност на личните данни и в нормативните актове, приложими към защитата на личните данни. Ако имате някакви въпроси относно тези правила или относно начина, по който МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД обработва Вашите лични данни, моля, свържете се с него на e-mail: office@mdvtraining.bg или на телефон +359 887 492 756.

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, като информация за нейния адрес и други данни за контакт може да намерите по-долу в настоящата Декларация.

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА, ОПИСАНИ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД може по своя преценка да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТГОВОРНИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 • Наименование: “МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД ЕООД
 • ЕИК: 175253965
 • Седалище и адрес на управление: град София 1000, район „Изгрев“, бул. „Самоков“, бл. 47, вх. Г, ет. 3, ап. 8
 • Aдрес за кореспонденция: София 1504, ул. Шейново 7, офис МДВ, ет. Партер.
 • E-mail: office@mdvtraining.bg
 • Телефон за контакт: +359 887 492 756
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН
 • Комисия за защита на личните данни
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон за контакт: 02 915 3 518
 • Email: kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg